இரயில் மறியல் போராட்டம்

dec 6 a

ஆண்டுகள் நூறாயினும் மறக்கமுடியாது அநியாயத்தை !

அடைந்தே தீருவோம் இறை ஆலயத்தை !!

Advertisements